+421 903 349 510 = volajte denne od 8.00. do 20.00. hod

Všeobecné obchodné podmienky

Požičovňa áut:

Uzatvorenie zmluvy o prenájme motorového vozidla.

1. Prenajímateľ.

Prenajímateľom je LP Euro Trade spol s r.o., Bystrická cesta 198/52, Ružomberok, IČO 52878821.

2. Nájomca. 

Nájomcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od prenajímateľa požičala alebo prenajala vozidlo.

3. Nájomné.

Nájomné je úhrada, ktorú nájomca zaplatí prenajímateľovi za požičanie alebo prenájom vozidla.

Pri prenájme alebo požičaní vozidla na obdobie kratšie ako 30 dní, zaplatí nájomca nájomné prenajímateľovi vopred pri prevzatí vozidla.

Pri prenájme alebo požičaní vozidla na obodbie dlhšie ako 30 dní určí prenajímateľ termíny splatnosti a výšku nájomného individuálne, po dohode s nájomcom.

Nájomca je povinný ihneď oznámiť prenjímateľovi každú poruchu vozidla alebo jeho nepojazdnosť.

Ak nepojazdnosť vozidla nespôsobil nájomca, nie je povinný hradiť nájomné za obdobie, počas ktorého nemohol vozidlo užívať = to platí od momentu, kedy nájomca oznámil nepojazdnosť vozidla prenajímateľovi.

4. Vratná záloha.

Vratná záloha slúži ako záruka úhrady prípadných menších škôd na vozidle spôsobených nájomcom počas prenájmu a zapožičania vozidla.

Keď nájomca vráti prenajímateľovi vozidlo v pôvodnom stave bez škôd, prenajímateľ mu vráti vratnú zálohu v plnej sume.

5. Povinnosti nájomcu.

Nájomca je povinný starať sa o vozidlo tak, aby na ňom nevznikla žiadna škoda mimo primeraného obvyklého opotrebenia a vrátiť vozidlo prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal, vrátane všetkých prevzatých dokladov k vozidlu, kľúčov, výbavy a plnej nádrže.

Nájomca je povinný zabezpečiť, aby vozidlo nebolo preťažované alebo iným spôsobom nadmerne opotrebované.

Nájomca je povinný pravidelne kontrolovať a dopĺňať olejové náplne, chladiace a brzdové kvapaliny a to výhradne zmesami odporúčanými výrobcom, zabezpečiť správne hustenie pneumatík podľa požiadaviek výrobcu a funkčný stav akumulátora.

Nájomca je povinný akúkoľvek poruchu vrátane poruchy tachometra bezodkladne hlásiť prenajímateľovi a riadiť sa jeho pokynmi. Takisto je povinný ihneď oznámiť prenajímateľovi, ak vozidlom spôsobil škodu na cudzom majetku.

Nájomca je povinný, ale len ak zaviní haváriu vozidla osobne on alebo iní vodič ktorému nájomca umožnil riadiť vozidlo, platiť nájomné počas obdobia kým bude havarované vozidlo nepojazdné, ale najviac 30 dní od dňa havárie.

Ak nájomca alebo iný vodič, ktorému nájomca umožnil riadiť vozidlo, spôsobí na vozidle škodu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi náklady na odstránenie škody v plnom rozsahu.

Nájomca je povinný vopred informovať prenajímateľa, ak má v úmysle jazdiť s vozidlom alebo iným spôsobom ho dopraviť mimo územia Slovenskej republiky, a bez priameho súhlasu prenajímateľa tak nesmie urobiť.

Nájomca je povinný vrátiť vozidlo prenajímateľovi podľa dohody v jednom z týchto troch miest: Ružomberok, Liptovský Mikuláš alebo Dolný Kubín.

Ak nájomca vráti auto s oneskorením, za každý omeškaný deň doplatí prenajímateľovi sumu zodpovedajúcu dohodnutému prenájmu vozidla na 1 deň.

Nájomca je povinný riadiť sa týmito obchodnými podmienkami a dodržiavať ich.

Slovenská obchodná inšpekcia – kontakt.

6. Povinnosti a práva prenajímateľa.

Prenajímateľ je povinný pripraviť nájomcovi dohodnuté vozidlo spôsobilé k jazde na prevzatie na dohodnutom mieste (Ružomberok, Liptovský Mikuláš alebo Dolný Kubín) a v dohodnutom čase, s plnou nádržou a pripravené k okamžitému používaniu.

Prenajímateľ je povinný zabezpečiť k vozidlu povinné zmluvné poistenie (PZP) a ďalšie zákonom požadované náležitosti a dokumenty potrebné k prevádzke vozidla v zmysle zákonov Slovenskej republiky.

V prípade dlhodobého prenájmu vozidla (30 dní a viac) má prenajímateľ právo skontrolovať v dohodnutom intervale technický stav vozidla prenajatého nájomcovi.

7. Havarijné poistenie.

Nájomca požičiava alebo prenajíma vozidlá s havarijným poistením (pre prípad havárie a krádeže vozidla). V prípade, že je vinníkom nehody, nájomca uhradí spoluúčasť vo výške 5 % minimálne vo výške 150 €.

Platné od 31.8.2021.

Dacia Sandero auto požičovňa 19

Dacia Sandero

Renault Master na prenájom

Renault Traffic

Renault Clio na prenájom

Renault Clio

Služby

Prenájom a požičovňa áut:

Alebo si objednajte odvoz:

  • z letiska a na letisko,
  • zo zahraničia a do zahraničia,
  • pohodlne s našim šoférom.

Máte záujem?

Kontaktujte nás.

Dohodneme si detaily.

A ideme na to.

Volajte: +421 903 349 510